یادداشتهای بهبودی

سلام من محمد هستم. تصمیم دارم درک های شخصیم از برنامه دوازده قدمی را در قالب مشارکتهایی صادقانه با شما در میان بگذارم.

شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
9 پست
قدم_سه
1 پست
تسلیم
1 پست
شکرگزاری
1 پست
رنجش
4 پست
پذیرش
5 پست
وابستگی
2 پست
بهبودی
2 پست
عجز
1 پست
فروتنی
1 پست
حسادت
1 پست
قدم_چهار
6 پست
انکار
1 پست
قدم_یک
1 پست
راهنما
1 پست
ترازنامه
2 پست
ترس
1 پست
لذت
1 پست
احساسات
1 پست
درد
1 پست
تغییر
1 پست
روابط
1 پست
افسردگی
1 پست
من_چمه؟
1 پست
باور
2 پست
آرامش
1 پست
حال_خوب
1 پست
تنهائی
1 پست
مشارکت
1 پست