قدم سه

مسئله قابل توجه در این قدم اینست که به ما پیشنهاد می کند که 
اراده و زندگیمان را به مرابت خداوندی که خود درک می کنیم بسپاریم 
. این کلمات بسیار مهم هستند . از طریق کار کردن قدم سوم ما اجازه
می دهیم که کسی یا چیزی ما را حمایت کند ، نه اینکه ما را کنترل 
کند یا زندگی را بجای ما بچرخاند . این قدم نمی گوید که ما باید به 
  آدمکی بدون فکر تبدیل شویم و توانی برای زندگی کردن نداشته باشیم ، 
و در ضمن اجازه هم نمی دهد که بی مسئولیت باشیم و در این مقوله
افراط کنیم . به جای همه اینها ما فقط یک تصمیم ساده می گیریم که 
مسیرمان را عوض کنیم و از جنگیدن و مقاومت در برابر اتفاقات و 
رویدادها ی طبیعی و منطقی که در زندگیمان رخ می دهد دست برداریم ، 
و و خودمان را برای اینکه باعث روی دادن اتفاقات و یا تغییر آنها 
به شکل دلخواه خود شویم ، خسته نکنیم و از این فکر که ما مسئول 
جهان هستیم دست برداریم . ما می پذیریم که نیروی برتر از خودمان 
خیلی بهتر می تواند از اراده و زندگی ما مراقبت کند تا خودمان . ما 
در فرآیند روحانی بهبودی از طریق تعمق در اینکه درک شخصی ما از 
کلمه خداوند چیست ، پیشرفت می کنیم در این قدم هر یک از ما باید به 
   نتیجه ای در مورد اینکه خداوند برای ما به چه معنایی است ، برسیم .
درک ما حتماً نباید کامل و پیچیده باشد و نیاز نیست که حتماًمشابه
                شخص دیگری باشد . ممکن است ببینیم که بجای اینکه بدانیم خداوند چه
                شاخصه هایی از نظر ما دارد ، بیشتر می دانیم که خداوند چه شاخصه
                هایی ندارد . که این مسئله مشکلی نیست و ایرادی ندارد . تنها مسئله
                ضروری این است که جستجو و کاوشی را آغاز کنیم تا درک ما در حالی که
                بهبودیمان ادامه دارد عمیقتر شود . هر قدر در بهبودی رشد کنیم ،
                فهم ما از خداوند نیز رشد می کند . کار قدم سوم به ما کمک می کند
                تا در یابیم که چه چیز برای ما بهتر کار می کند .

/ 1 نظر / 40 بازدید